LEGAL NOTICE

Visitors to our website are required to accept the following terms and conditions in return for the information given about us, our business and the services we provide.

 • เงื่อนไขการใช้งาน
  1. เรามีการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุดบนหน้าเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา โดยสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้หน้าเว็บไซต์เหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง ผลสะสม หรือความผิดพลาดใด ๆ จากการบิดเบือนความจริงหรือการละเว้นเนื้อหาที่มีอยู่ในนั้น

  2. ข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านี้ได้จัดทำขึ้นด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมาย ซื่อตรง และเป็นจริง ณ วันที่มีการเตรียมการ

  3. คุณยอมรับว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดหรือเข้าถึงผ่านการใช้หน้าเว็บของเรานั้นเป็นความเสี่ยงของคุณเอง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ และ/หรือ การสูญเสียข้อมูลใด ๆ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

  4. เราไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราและเราจะไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว

  5. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากเว็บไซต์ที่คุณเป็นผู้ใช้ เรา ฟิตเนส เฟิรส์ท ตกลงที่จะส่งไปยังการพิจารณาโดยอำนาจศาลของศาลไทยโดยเฉพาะ

  6. ยกเว้นกรณีที่มีการระบุไว้โดยชัดเจนต่อข้อความและกราฟิกในข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ว่าเป็นลิขสิทธิ์ของฟิตเนส เฟิรส์ท คุณสามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์การเลือกส่วนบุคคลของหน้าเว็บเฉพาะเมื่อมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างชัดเจน และไม่ให้ทำซ้ำแบบสาธารณะ การคัดลอก การจัดเก็บทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์ ข้อมูลที่มีอยู่ในนั้น การทำซ้ำ หรือการรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของมันในงานหรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ไม่ว่าในกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่น ๆ

  7. เนื้อหาทั้งหมดของหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ยังคงเป็นทรัพย์สินและลิขสิทธิ์ของเราและมีการสงวนลิขสิทธิ์
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2010
  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล เราได้เผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากบนหน้าเว็บเหล่านี้ การละเว้นของเราในการใช้สิทธิใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับการยอมรับอย่างชัดเจนจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร
CONDITIONS OF USE

 1. We use reasonable efforts to include accurate and up-to-date information on our website. The information presented within is for guidance only and is not intended to form any part of a contract. It is subject to change without notice. We shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential or cumulative losses or damages arising out of the use or inability to use these pages, any errors, misrepresentations or omissions on the material contained on them.

 2. The information on these web pages has been prepared with reasonable care and is believed by us to be legal, honest, decent and truthful as of the date of its preparation.

 3. You agree that any material downloaded or otherwise access through the use of our web pages is obtained entirely at your own risk and that you will be entirely responsible for any resulting damage to your software of computer system and/or any resulting loss of data, even if we have been advised of the possibility of any such damage.

 4. We do not accept any liability in connection with any third party websites which may be linked or accessible through our own website and we do not endorse or approve the contents of any such site.

 5. In relation to a dispute arising out of this website, you the user and we Fitness First agree to submit it exclusively to the jurisdiction of the courts of Malaysia.

 6. Except where expressively stated to the contract, the text and graphics in the information contained on this website are copyrighted under Fitness First. You may download or print out individual selections of this website only if explicitly used for your own personal use and not to be publicly reproduced. Permanent copying or storage of whole or part of this website or the information contained in it or reproduction or incorporation of any part of it in any other work or publication whether on paper or electronic media or any other form is expressly prohibited.

 7. The entire contents of these web pages remain our property and copyright with all rights reserved.

 

PERSONAL DATA PROTECTION ACT 2010

Your personal information is personal property and as such we have published a separate Privacy Policy on this website. Our omission to exercise any rights under these conditions of use does not constitute a waiver or such right unless expressly accepted by us in writing.