ผู้จัดการสาขา

งานบริหาร
งานบริหาร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
คลับ Icon
คลับ

ภาพรวมตำแหน่งงาน

ถ้าคุณคือผู้นำที่มีความประสบการณ์ รู้ และเชี่ยวชาญในการสร้างค่านิยมความเชื่อที่จะกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ, คุณก็สามารถที่จะเป็นผู้จัดการสาขาที่ยอดเยี่ยมได้ คุณจะใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อการพัฒนา และนำพาทีมของคุณให้เติบโตก้าวหน้า และทำให้พนักงานทุกคนมั่นใจได้ว่าได้ถูกชี้นำไปเพื่อความสำเร็จในอาชีพของเขา คุณจะแนะนำเขาว่าทำอย่างไรที่จะสร้างและส่งต่อประสบการณ์ที่ดีแก่สมาชิก และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกจนสามารถนำเขาบรรลุเป้าหมายในการออกกำลังกายได้
บทบาทนี้จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ทุกมุมมองของสมาชิกในสาขาจะเป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นไปตามมาตรฐานชั้นหนึ่งของโลกอย่างที่สมาชิกคาดหวัง นั่นอาจหมายรวมถึงการเข้าไปทำหน้าที่ด้านการขายสมาชิก หรือทำหน้าที่ต้อนรับประมาณ 1 ชั่วโมง, การช่วยเหลือปฐมพยายาลเบื้องต้น หรือแก้ไขข้อเรียกร้องของลูกค้าต่อไปประสบการณ์ทำงานในธุรกิจฟิตเนสไม่มีความจำเป็นต่อตำแหน่งนี้ แต่คุณ จำเป็นต้องมีความแน่วแน่ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างผลงาน และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีเยี่ยม  

รายงานการทำงานต่อ

Senior General Manager / Area General Manager / Area Business Manager

 • ขอบข่ายการทำงาน

  • วิเคราะห์ธุรกิจและสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

  • จัดการประชุมทีมงานเพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการทำงาน

  • เป็นผู้นำที่สามารถแนะนำแนวทางการทำงาน ให้หัวหน้าของแต่ละแผนกในคลับ (HOD) และทำให้ทีมงานเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน

  • บริหารจัดการ ฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจ และควบคุมทีมงานเพื่อให้บรรลุยอดขายที่กำหนดไว้

  • สามารถสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในคลับให้ประสบผลสำเร็จ

  • สามารถสรรหาและพัฒนาบุคลาการผู้ใต้บังคับบัญชา และให้คำแนะนำในเชิงบวกแบบมืออาชีพได้

  • สามารถริเริ่ม ดำเนินการ และตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานและระบบ เพื่อก่อให้เกิดมาตรฐานของคลับที่มีประสิทธิภาพ

 • คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในทุกสาขา

  • มีประสบการณ์บริหารงานขาย หรืองานบริการอย่างน้อย 3 ปี

  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดีเยี่ยม

  • เป็นผู้ที่มีความมั่นใจ มีอุปนิสัยและอารมณ์ที่สมดุลและเป็นมิตร

  • เป็นผู้ที่มีความแน่วแน่ ไม่ยอมแพ้เมื่อต้องเผชิญความยากลำบาก มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีอยู่เสมอและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น

  • เป็นผู้รักการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ

ต้องการร่วมงานกับเรา