PT Promotion

ซื้อแพคครูฝึกส่วนตัววันนี้ รับบัตรกำนัลเงินสดห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
ระยะเวลา : 1 – 30 เมษายน 2561


ซื้อแพคครูฝึก 30 ชั่วโมง รับบัตรกำนัลเงินสดห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 500 บาท
ซื้อแพคครูฝึก 50 ชั่วโมง รับบัตรกำนัลเงินสดห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 1,000 บาท

เงื่อนไข
  1. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า