Fitness First logo

The Mall Bangkapi

4th Fl., The Mall Bangkapi 3522 Ladprao Road,
Klongjan, Bangkapi
Bangkok
10240
02-118-6665

CLASS TIMETABLES

CLASS TIMETABLES

THE MALL BANGKAPI

                    

Nov 17 - 23, 2018

Monday 19/11

Tuesday 20/11

Wednesday 21/11

Thursday 22/11

Friday 23/11

Saturday 17/11

Sunday 18/11

Morning

Monday 19/11

BM-BKP

Jacky-BKP

Mike-BKP

Taa-BKP

Sun-BKP

Mike-BKP

BM-BKP

Sorn-BKP

Jacky-BKP

Ten-BKP

Na-BKP

Lekza-BKP

Tai-BKP

Lekza-BKP

Tuesday 20/11

Ten-BKP

Gundum-BKP

Tangmo-BKP

Ten-BKP

Tom-BKP

Pong-BKP

Gundum-BKP

Tangmo-BKP

Tae-BKP

Mint-BKP

Aexco-BKP

Wednesday 21/11

Lekza-BKP

Pong-BKP

Aexco-BKP

Tae-BKP

Aexco-BKP

Pong-BKP

Jacky-BKP

Lekza-BKP

Mint-BKP

Game-BKP

Aexco-BKP

Nus-BKP

Gundum-BKP

Burger-BKP

Thursday 22/11

Na-BKP

Burger-BKP

Burger-BKP

Nus-BKP

Nus-BKP

Mint-BKP

Na-BKP

Aexco-BKP

Mike-BKP

Sprite-BKP

Koy-BKP

Friday 23/11

Tangmo-BKP

Moss-BKP

Tai-BKP

Moss-BKP

Tangmo-BKP

Tangmo-BKP

Tai-BKP

Tangmo-BKP

Gundum-BKP

Ake-BKP

Sprite-BKP

Burger-BKP

Mint-BKP

Sorn-BKP

Saturday 17/11

Moss-BKP

Tae-BKP

Moss-BKP

Dream-BKP

Sprite-BKP

Tae-BKP

Messi-BKP

Tangmo-BKP

Sunday 18/11

Rew-BKP

Tai-BKP

Rew-BKP

Mike-BKP

Mayya-BKP

Jacky-BKP

Burger-BKP

Afternoon

Monday 19/11

Oil-BKP

Tangmo-BKP

Game-BKP

Taa-BKP

Dream-BKP, Nus-BKP

Ultra Cycling Marathon

Tae-BKP

Mint-BKP

Rew-BKP

Tuesday 20/11

Taa-BKP

Tai-BKP

Messi-BKP

Nus-BKP

Nus-BKP

Mint-BKP

Sprite-BKP

Na-BKP

Oil-BKP

Tai-BKP

Wednesday 21/11

Tangmo-BKP

BM-BKP

Mike-BKP

Messi-BKP

Jacky-BKP

Rew-BKP

Taa-BKP

Nu-BKP

Game-BKP

Thursday 22/11

Oil-BKP

Tae-BKP

Tai-BKP

Jacky-BKP

Game-BKP

Ake-BKP

Sun-BKP

Rew-BKP

Mint-BKP

Moss-BKP

Rew-BKP

Friday 23/11

Dream-BKP

Tangmo-BKP

Sun-BKP

Dream-BKP

Mayya-BKP

Mint-BKP

Mike-BKP

Mint-BKP

Taa-BKP

Sun-BKP

Saturday 17/11

Sprite-BKP

Nus-BKP

Aexco-BKP

Taa-BKP

Moss-BKP

Aexco-BKP

Mint-BKP

Taa-BKP

Supercore Workout

Lekza-BKP

Tae-BKP

Ten-BKP

Sunday 18/11

Sorn-BKP

Tai-BKP

Sun-BKP

Pong-BKP

Jacky-BKP

Gundum-BKP

Sorn-BKP

Burger-BKP

Sun-BKP

Pong-BKP

Jacky-BKP

Gundum-BKP

Sun-BKP

Evening

Monday 19/11

Game-BKP

Juton-BKP

Moss-BKP

Aexco-BKP

Juton-BKP

Messi-BKP

Tai-BKP

Pong-BKP

Tae-BKP

Oil-BKP

Sprite-BKP

Tuesday 20/11

Dream-BKP

Ake-BKP

Mike-BKP

Moss-BKP

Jacky-BKP

Lekza-BKP

Sorn-BKP

BM-BKP

Burger-BKP

Rew-BKP

Wednesday 21/11

Oil-BKP

Tai-BKP

Dream-BKP

Ake-BKP

Mike-BKP

Tae-BKP

Sprite-BKP

Mayya-BKP

Na-BKP

Ten-BKP

Moss-BKP

Thursday 22/11

Sorn-BKP

Oil-BKP

Koy-BKP

Tae-BKP

Sorn-BKP

Ake-BKP

Ultra Cycling Marathon

BM-BKP

Dream-BKP

Taa-BKP

Tai-BKP

Tangmo-BKP

Gundum-BKP

Friday 23/11

Tai-BKP

Na-BKP

Mayya-BKP

Sprite-BKP

Mint-BKP

Pong-BKP

Gundum-BKP

Ten-BKP

BM-BKP

Ten-BKP

Saturday 17/11

Tae-BKP

Nu-BKP

Messi-BKP

Game-BKP

Tangmo-BKP

Ten-BKP

Sunday 18/11

Nu-BKP

Mayya-BKP

Na-BKP

Burger-BKP